Glaukóm

Glaukomové ochorenie je označenie pre skupinu chorobných zmien oka, ktorých spoločným znakom je zvýšený vnútroočný tlak s následným poškodením zrakového nervu, a to v dlhšom časovom horizonte. V rozvinutom štádiu ochorenia popri zvýšenom vnútroočnom tlaku vznikajú poruchy zorného poľa - jeho zužovanie, zhoršovaním zraku a zmeny na zrakovom nerve. Glaukóm je spojený s viacerými rizikovými faktormi, z ktorých je vysoký vnútroočný tlak/VOT/ najvýznamnejší

 • priemerná hodnota fyziologického očného tlaku je od 10 do 21,0 torr
 • ochorenie prebieha veľmi nenápadne a pomaly, len pri malom percente pacientov ochorenie začne ako záchvat prudkej bolesti postihnutého oka a priľahlej časti hlavy. Bolesť je sprevádzaná zahmleným videním, začervenaním oka, chorý vidí dúhové farebné kruhy okolo svetla, môže aj zvracať. V tomto prípade ide o akútny glaukómový záchvat, ktorý vyžaduje bezodkladný liečebný zásah.
 • Vo väčšine prípadov ochorenie prebieha dlho bez zjavných príznakov
 • Preto je dôležité u každého pacienta pri predpisovaní okuliarov na čítanie po 40 roku života vykonať preventívne vyšetrenie vnútroočného tlaku a očného pozadia. Pri glaukóme býva vnútro očný tlak väčšinou vyšší ako 21 torr. Táto hranica je však individuálna.  Ochorenie sa prejavuje postupným zužovaním zorného poľa, zhoršovaniu zraku. Nespoznané a neliečené ochorenie môže viesť v konečnom štádiu k tzv. rúrovitému zornému poľu a k slepote

Prognóza glaukómu:

Glaukóm je ochorenie, ktoré trvá celý život, nedá sa vyliečiť, ale môžeme ovplyvniť jeho priebeh. Cieľom terapeutických aktivít je zabrániť progresii choroby a udržať zrakové funkcie pacienta na rovnakej úrovni, ako v okamihu stanovenia diagnózy. Dodržiavaním vhodnej životosprávy, pravidelnými kontrolami, sledovaním vnútro očného tlaku a zorného poľa, ako aj zmien na zrakovom nerve  a vhodnou liečbou sa dá pokles zrakových funkcií zastaviť, alebo spomaliť

Vyššie riziko rozvoja glaukómu majú ľudia:

 • s kolísavým krvným tlakom, hlavne so sklonom k nízkemu tlaku
 • trpiaci migrénami
 • diabetici
 • dlhodobo liečení kortiksteroidmi
 • krátkozrakí nad -4 dioptrie
 • s rodinným výskytom glaukómu, alebo pri glaukómovom poškodení na druhom oku
 • fajčenie je vážnym rizikovým faktorom progresie glaukómu
 •  

Diagnostika glaukómu:
 
Rozpoznanie glaukómu včas je možné len pri včasnom vyšetrení pacienta očným lekárom.
Existujú totiž formy, pri ktorých môže byť vnútro očný tlak normálny, teda namerajú sa zvýšené hodnoty VOT. Pokiaľ nie je VOT pod kontrolou, pokračuje glaukóm nezvratne zmenami v zornom poli až ku slepote. Centrálna zraková ostrosť ostáva zachovaná až do neskorých štádií glaukómu, kedy sú zmeny zorného poľa výrazné a nezvratné. Až do tejto doby, než sa tieto defekty v zornom poli objavia, môže ostať ochorenie nepoznané
Včasná diagnostika pri chronickom priebehu je obtiažna, pretože ochorenie dlhú dobu prebieha bez akýchkoľvek príznakov - často krát je prvou a jedinou známkou ochorenia len zvýšený VOT

Prevencia:

Pravidelné kontroly VOT u pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou, vyhodnotenie rizikových faktorov, sledovanie OP u pacientov nad 40 rokov, ktorí prichádzajú k očnému lekárovi z rôznych dôvodov.