Konvergencia

  • je to vychýlenie očných osí z rovnovážneho postavenia smerom do vnútra
  • pri sústredenom pohľade do blízka sa mení vergencia osí videnia
  • pri zmene vergencie z diaľky do blízka hovoríme o pozitívnej konvergencii, pri zmene vergencie z blízka do diaľky hovoríme o negatívnej konevregncii, alebo o uvoľnení konvergencie
  • konvergencie sa vždy zúčastňujú  obe oči, ak je fixovaný predmet v strednej rovine je konvergencia symetrická, ak je mimo je asymetrickámerítkom výkonnosti konvergencie je vzdialenosť blízkeho bodu konvergencie a je to najmenšia vzdialenosť predmetu pred očami ,v ktorej ešte vnímame jeden jeho obraz, je to teda najmenšia vzdialenosť, na ktorú oči dokážu konvergovať. Blízky bod konvergencie nie je tak závislý na veku  ako blízky bod akomodácie. V 20-tich rokoch je jeho vzdialenosť asi 5,5cm, v 30-tich asi 7cm, a po 40-tke 8cm.